Centrá podnikových služieb (CPS) majú na Slovensku dlhú históriu. Prvé vznikli tesne po roku 1990, no svoj najväčší rozmach zažili až po roku 2000 a dnes tvoria veľmi významnú časť slovenskej ekonomiky. V súčasnosti u nás pôsobí viac ako 60 spoločností, ktoré zamestnávajú spolu vyše 35 tisíc zamestnancov.

Začiatky CPS na Slovensku boli skromné. Centrá najprv vykonávali jednoduché aktivity ako spracovanie faktúr či evidencia klientov. Dnes sú však považované za jedny z najlepších na svete a materské spoločnosti im zverujú čoraz náročnejšie úlohy. Podľa Rastislava Chovanca, štátneho tajomníka na Ministerstve hospodárstva „centrá zo Slovenska napríklad zostavujú konsolidované finančné uzávierky celosvetových skupín, vypracovávajú podklady pre svetové burzy, pripravujú predikcie hotovosti (cash forecasting), hodnotia poistné riziká a i. Okrem toho sú z hľadiska dodržiavania štandradov v rámci celosvetových skupín hodnotené veľmi pozitívne. “

Akým výzvam však CPS čelia a ako sa prispôsobujú najnovším trendom?

Najväčšia výzva

Podľa výskumu Z. Skorkovej a N. Tariškovej z Ekonomickej univerzity v Bratislave je najväčšou slabinou nášho trhu nedostatok kvalifikovaných ľudí. Je to zároveň oblasť, ktorá je behom na dlhé trate a ktorá si vyžaduje úzku spoluprácu viacerých sektorov a inštitúcií – najmä spoluprácu s rezortom školstva.

Rastislav Chovanec dodáva:

Najväčšia obava odbornej verejnosti vo vzťahu k centrám je spojená s otázkou, či máme na Slovensku dostatok voľnej pracovnej sily. Počtom obyvateľov môžu slovenské mestá len s ťažkosťami konkurovať napríklad poľským.“

Podľa výskumu z Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavitelia CPS kritizujú okrem iného slabú pripravenosť absolventov SŠ a VŠ, nízku jazykovú zdatnosť, ale taktiež slabú schopnosť riešiť konflikty. Tieto problémy možno odstrániť najmä intenzívnejšou spoluprácou CPS so strednými a vysokými školami.

Trendy

V roku 2016 prijalo Ministerstvo hospodárstva Koncepciu podpory centier podnikových služieb na Slovensku. Tá obsahuje 21 úloh, ktoré, ako sama hovorí, „majú za cieľ uľahčiť aktivity centier a posilniť postavenie Slovenska ako preferovanej destinácie pre tento typ investícii.“ Medzi úlohy stanovené ministerstvom patrí napr. zabezepčenie dostatočného množstva pracovnej sily pre CPS či aktívna podpora investícií v rámci nových i etablovaných CPS na Slovensku. Tieto úlohy v súčasnosti Ministerstvo vyhlásilo za splnené, no podpora naďalej pokračuje. Centrá podnikových služieb, ktoré sú v zozname MH môžu tiež čerpať stanovené výhody. Dá sa očakávať, že s meniacim sa trhom práce bude potrebné prijať ďalšie formy podpory pre tento stále rastúci sektor.

Veľmi dôležitou oblasťou, na ktorú by firmy nemali zabúdať, je zdravie zamestnancov. Ako hovorí Peter Moravčík, šéf oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE: Ak zamestnanca bolí hlava z nedostatku čerstvého vzduchu, či zo zlého svetla, alebo má problém s chrbticou, nečakajte, že bude produktívny a kreatívny. Naopak, jeho výkon pôjde výrazne dole. Ďalej prízvukuje, že na pracovnom trhu sa postupne obmieňa  generácia zamestnancov. Generácia Y (tzv. „Mileniáli“) bude onedlho tvoriť viac ako polovicu ľudí v produktívnom veku. Za ňou bude nasledovať generácia Z, ktorá má celkom iné hodnoty, pracovné návyky a očakávania, ale aj celkom iné správanie, na aké sme dnes zvyknutí.

Vzhľad pracovného prostredia by mal teda reflektovať spomenutý vývin trhu. Ako experti zo spoločnosti CBRE poznamenali, koncept kancelárie v podobe open officeu je dnes už prekonaný. Kancelária ako pracovné prostredie musí byť flexibilná a ľahko adaptovateľná na meniace sa potreby firmy. Musí vyhovovať tým, ktorí sa v nej denne nachádzajú a ktorí v nej trávia veľkú časť svojich životov. Moderný office by teda okrem zdravého životného štýlu zamestnancov mal obsahovať aj moderné technológie, no zároveň dostatok prirodzeného denného svetla, čerstvý vzduch a kontakt s prírodou (napr. prostredníctvom zelene).

O tejto a mnohých ďalších zaujímavých témach sa bude hovoriť na nadchádzajúcom podujatí CPS Summit Česko & Slovensko 20. – 21. novembra 2018 v Bratislave.

Či už je to výzva nájsť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, etablovať sa v konkurenčnom prostredí či vytvoriť zdravé a flexibilné pracovné prostredie, centrá podnikových služieb na Slovensku sú úspešným príbehom toho, ako sa aj v malej krajine dá rozvíjať globálny biznis.